Maandagochtend


Maandagochtend, nooit Evert’s beste ochtend. Hij verzuimt, want hij zit vast. De derde helft, zondag bij het hockey, leidde tot een kratje teveel. Althans dat zegt de politie, nadat hij met zijn V70 leasebak een scout het ziekenhuis in heeft gereden en vervolgens zijn auto tegen een boom heeft geparkeerd. U bent wel wat gewend met Evert, grootaandeelhouder in ’s lands bierverbruik. Evert’s weekend begint op donderdagmiddag, het is altijd wel ergens 5 uur en dertig dagen zonder alcohol is zoiets als dertig dagen waterboarding.

Hoewel Evert een fantastische vertegenwoordiger is, heeft u al eerder overwogen hem te laten gaan. Maar ja, alcoholisme is een ziekte en zieke mensen mag je niet ontslaan. Wat Evert privé doet is privé. U hebt het meisje in het ziekenhuis bloemen gestuurd. Hoe moet het nu verder met u en Evert?

Het klopt dat alcoholverslaving in het algemeen gezien wordt als een ziekte. Een alcoholverslaafde werknemer dient als ziek behandeld te worden. Een eerste stap is daarom contact opnemen met uw bedrijfsarts en het probleem bespreken. Vanuit de Arbodienst kan met Evert een behandelplan opgesteld worden om zijn ziekte te overwinnen.

De dagen die Evert niet zal werken, omdat hij vastzit, worden als vakantiedagen geboekt. Blijft Evert lang vastzitten, dan kunt u overwegen ontbinding voor hem aan te vragen bij de kantonrechter. Immers, Evert kan zijn werk niet meer uitoefenen en daarom de verplichtingen uit zijn arbeidsovereenkomst niet meer nakomen. Dat is grond voor ontbinding maar kan u geld kosten.

Als vertegenwoordiger heeft Evert zijn rijbewijs nodig. De Officier van Justitie heeft dat ingenomen en het kan even duren voordat Evert zijn rijbewijs weer terugkrijgt. Wanneer u Evert vervangende arbeid kunt aanbieden, is dat probleem tijdelijk opgelost. Maar heeft u geen vervangende arbeid, dan is er de mogelijkheid het loon op te schorten totdat Evert zijn werkzaamheden weer kan verrichten. Evert kan hiertegen bij de rechter bezwaar maken.

Er is forse schade, niet alleen aan de V70 maar ook aan de scooter van de scout. Verzekeringsmaatschappijen vergoeden schade niet als er drank in het spel is. Er wordt derhalve door de leasemaatschappij bij u aangeklopt. Omdat de schade niet in de uitoefening van Evert’s functie heeft plaatsgevonden, meent u dat die schade voor Evert’s rekening moet komen. Daar heeft u gelijk in en voorheen zou u daarover met Evert bij een goede borrel prima afspraken hebben kunnen maken. Maar ja, gezien de omstandigheden raad ik u nu aan hiertoe toch maar eerst een advocaat te raadplegen.

De aanzegplicht voor werkgevers

Aanzeggers brengen nooit goed nieuws, maar niet-aanzeggers krijgen straf. Niet tijdig of onjuist aanzeggen, gaat u namelijk geld kosten. Binnen 2 maanden treedt een wet in werking, waar u het fijne moet weten om schade te voorkomen.

Deze column gaat over de aanzegplicht voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd, die een looptijd hebben van meer dan zes maanden. Gaat u een arbeidscontract aan voor minder dan zes maanden, dan geldt de aanzegplicht niet. De aanzegplicht geldt voor alle opvolgende tijdelijke contracten, dus niet alleen voor het eerste of het laatste contract.

Op 1 januari 2015 wordt dus de zogeheten aanzegplicht voor werkgevers ingevoerd.

 De aanzegplicht houdt in dat u uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uw medewerker schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Een mondelinge mededeling is niet voldoende. Het kan natuurlijk wel per e-mail, als maar schriftelijk vastligt dat u aan uw aanzegplicht heeft voldaan. En als u aangeeft dat u de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten, dan moet u ook aangeven onder welke voorwaarden u de arbeidsovereenkomst wilt verlengen.

Stel dat u niet tijdig aanzegt, want in uw bedrijf past een dergelijke formele aanpak niet; de lijnen zijn kort en uw werknemers zijn als familie. Daar heeft de wetgever op geanticipeerd: niet aanzeggen kan u een maandsalaris kosten (maandloon + vakantiegeld + vaste eindejaarsuitkering/dertiende maand). Bent u slordig en zegt u niet tijdig aan, dan is een vergoeding naar rato verschuldigd. Bijvoorbeeld, als u twee weken te laat aanzegt, dan resteert een boete van een half maandsalaris. Het is niet van belang of de medewerker bij einde dienstverband een andere baan heeft.

Per 1 januari 2015 aanzegplichtig

Een voorbeeld; Jolanda is als vertegenwoordiger vanaf 1 februari 2013 bij u in dienst op basis van een jaarcontract. Haar contract is per 1 februari 2014 met een jaar verlengd en loopt dus op 31 januari 2015 van rechtswege af. U wilt haar geen derde contract aanbieden. Wat moet u doen? Omdat per 1 januari 2015 de aanzegplicht ingevoerd wordt en haar contract pas per 1 februari 2015 afloopt, bent u aanzegplichtig. U houdt zich aan de regels en laat Jolanda vóór 1 januari 2015 weten dat het contract niet verlengd wordt. U krijgt geen boete.

Als u meent dat u Jolanda’s jaarwisseling niet moet bederven met een voorafgaande aanzegging en u laat haar pas rond 15 januari 2015 weten dat zij geen derde contract krijgt, dan riskeert u een boete van ongeveer een half maandsalaris.

Moet u die boete nou altijd betalen bij te laat of onjuist aanzeggen? Nee, Jolanda moet wel binnen twee maanden nadat zij recht heeft gekregen op die vergoeding een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Maar waarom al die ellende op de hals halen als u het zo makkelijk kunt voorkomen. Tijdig aanzeggen dus!