Veelgestelde vragen werkgever

(Meer weten, bel direct: 035 - 694 48 33)

Als ik iemand wil ontslaan, mag ik dan kiezen naar welke instantie ik ga?
Nee, de wet schrijft bij welke instantie u ontslag voor uw werknemer moet vragen.

Naast het ontslaan van uw medewerker is er ook nog de mogelijkheid voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) of het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met instemming van de medewerker.

Moet ik altijd een vergoeding meegeven bij ontslag?
In beginsel wel. Bij een ontslag via het UWV, de kantonrechter of een opzegging met instemming dient u, uitzonderingen daargelaten, een transitievergoeding te betalen.

Wat is een kennelijk onredelijk ontslagprocedure?
De procedure ziet toe op ontslagen voor 1 juli 2015. Uw medewerker kan bij de rechter om een vergoeding vragen omdat hij het ontslag kennelijk onredelijk vindt, bijvoorbeeld omdat hij een hogere vergoeding wenst bij zijn ontslag.

Wat moet ik doen als ik een medewerker wil ontslaan omdat hij niet functioneert?
Dat hangt ervan af. Hebt u al met hem gesproken en hem de kans gegeven zich te verbeteren? Zo ja, dan is er vermoedelijk een dossier en kan het ontslag wellicht in werking worden gezet. Is er geen dossier, dan wordt het ingewikkelder. Daarnaast zal bekeken moeten worden of er herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen uw onderneming.

Kan ik de arbeidsovereenkomst nog een keer verlengen?
U mag een medewerker drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Voorwaarde is wel dat uw medewerker niet langer dan twee jaar in dienst is. Maar let op: diverse CAO’s maken hierop een uitzondering.

Moet ik altijd een Sociaal Plan op stellen wanneer ik mijn bedrijf reorganiseer?
Nee, u hoeft niet altijd een Sociaal Plan op te stellen. Indien u slechts enkele medewerkers ontslaat omdat u reorganiseert, dan kunt u met uw medewerkers individueel afspraken maken.

Moet ik een Ondernemingsraad instellen in mijn organisatie?
Moet ik een Ondernemingsraad instellen? Nee, een en ander is onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf.

Kan ik de arbeidsvoorwaarden van mijn medewerkers eenzijdig wijzigen?
Ja, in beginsel is dit mogelijk mocht de noodzaak binnen uw onderneming aanwezig zijn, bijvoorbeeld om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Hierbij dient wel de vraag te worden gesteld over welke arbeidsvoorwaarden het gaat en of de wijziging redelijkerwijs van de medewerker verlangd kan worden.

Kan ik van een medewerker verwachten dat hij een lagere functie aanvaardt met daarbij een lager salaris?
Ja, wanneer er goede redenen zijn om uw medewerker een lagere functie aan te bieden dan kan van uw medewerker verwacht worden dat hij op uw voorstel in gaat.

Kan ik een zieke medewerker ontslaan?
In beginsel niet maar er zijn altijd uitzonderingen op de regel.

Wat moet ik doen met een verslaafde medewerker?
Verslaving wordt over het algemeen door de rechter beschouwd een ziekte te zijn. U kunt uw medewerker dus niet ontslaan omdat hij verslaafd is, uitzonderingen daargelaten. Maar als u er alles aan gedaan heeft om uw medewerker van zijn verslaving af te helpen en niets werkt, dan is er soms een mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met uw medewerker te beëindigen.

Kan ik een stelende medewerker op staande voet ontslaan?
Ja. Ook al steelt uw medewerker een blikje frisdrank, dan nog vinden veel rechters het gerechtvaardigd dat u uw medewerker op staande voet ontslaat. Betrapt u uw medewerker op stelen, dan adviseren wij direct uw medewerker te schorsen en vervolgens per omgaand contact met ons op te nemen. Belangrijk is dat u de spelregels volgt die gelden bij ontslag op staande voet. Houdt u zich niet aan de spelregels, dan is er een gerede kans dat de rechter het ontslag op staande voet niet verklaart.

Mijn voormalig medewerker overtreedt het concurrentiebeding
Wanneer uw voormalig medewerker het concurrentiebeding overtreedt en u hebt hiervan bewijzen, dan adviseren wij u uw voormalig medewerker te wijzen op de gemaakte afspraken, hem te sommeren op te houden uw relaties te benaderen en de verbeurde boetes op te eisen. Let op: sinds 1 juli 2015 zijn de eisen voor een geslaagd beroep op een concurrentiebeding strenger geworden. Mocht u vragen hebben over de geldigheid van de bedingen, dan kunt u contact opnemen.

Wat moet ik doe als een voormalige medewerker mijn klanten benadert?
Wanneer u tijdens het dienstverband hierover met uw medewerker geen afspraken heeft gemaakt, dan mag uw medewerker in beginsel uw klanten benaderen. Blijkt nu dat uw voormalig medewerker stelselmatig en bij voortduring uw klanten benadert en schade aan uw bedrijf veroorzaakt, dan kan het handelen van uw medewerker onrechtmatig zijn. U kunt hem dan sommeren te stoppen en de schade verhalen.

Mijn medewerker wordt verdacht van fraude / omkoping / aannemen van steekpenningen / verstrekken van bedrijfsgegevens aan derden
Indien u uw medewerker verdenkt van fraude / omkoping / aannemen van steekpenningen / verstrekken van bedrijfsgegevens aan derden dan dient u eerst te trachten de feiten te objectiveren. Daarna te beredeneren of er ook een andere goede reden kan zijn voor de waargenomen gedraging(en). Een gedraging als hiervoor beschreven is in eerste instantie een arbeidsrechtelijke kwestie. Als goed werkgever dient u uit te gaan van de goede trouw. Het strafrecht komt pas aan het einde van de rit om de hoek kijken. Eenmaal aangifte gedaan bij de politie, zorgt ervoor dat u de regie verliest; een eenmaal gedane aangifte kan niet worden ingetrokken.

Liefde op de werkvloer
De meeste huwelijken starten door een verhouding op de werkvloer. Daarom is het goed op dit punt beleid te maken. Uitgangspunt is transparantie en het voorkomen van belangenverstrengeling. Geef daarom de ruimte aan uw medewerkers om hun relatie aan u te melden. Blijkt dat de relatie tussen uw medewerkers aanleiding is voor onrust op de werkvloer of zelfs een verstoorde arbeidsrelatie, neem dan met ons contact op.

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering, mag ik dan toch een advocaat inschakelen?
In principe is er vrije advocaatkeuze maar uw verzekeraar moet wel met die keuze akkoord gaan en kan daar eisen aan stellen. Vandaar dat u bij een arbeidszaak altijd het beste naar een aantoonbaar gespecialiseerde bij de VAAN aangesloten advocaat moet gaan.

Wanneer heb ik een arbeidsrechtadvocaat nodig?
U heeft een arbeidsrechtadvocaat nodig omdat het arbeidsrecht veel valkuilen heeft. U kunt veel geld verliezen door onnodige fouten te maken. Dit risico moet u niet willen lopen. Waarom moet ik een arbeidsrechtadvocaat nemen die is aangesloten bij de VAAN? De Orde van Advocaten heeft aan de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) een keurmerk gegeven. Van een advocaat aangesloten bij de VAAN mag u verwachten dat zij volledig thuis is in het arbeidsrecht.

Is een gespecialiseerde advocaat duurder dan een niet gespecialiseerde advocaat?
Nee, het uurtarief van een gespecialiseerde advocaat is wellicht hoger dan die van een niet gespecialiseerde advocaat, maar dit valt in de praktijk wel mee. Het grote voordeel van een gespecialiseerde advocaat  is dat die de laatste ontwikkelingen kent, u in beginsel per direct een adequaat advies kan geven en daarom over het algemeen minder tijd nodig heeft om uw zaak te behandelen.